‘Sociale integratie en participatie zijn belangrijk voor een vitale inclusieve samenleving’.

Nieuwkomers aan de Slag helpt, op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau, om nieuwkomers duurzaam naar werk en participatie te begeleiden.
Brede èn verlengde intake

Bij een brede intake betrekt de gemeente alle leefgebieden voor een integrale aanpak. Koopt de gemeente een brede en verlengde intake in, dan kan in de eerste maanden na de PIP aanvullende info verkregen worden over hoe de statushouder zich ontwikkelt in die leefgebieden.

Uit ervaring weten we namelijk dat bij nieuwkomers de gezondheidssituatie, de financiële situatie en de woonsituatie enige tijd niet stabiel zijn. Dat kan hun functioneren in de 6 weken voorafgaand aan de PIP beïnvloeden. Bovendien moeten statushouders wennen aan het Nederlandse onderwijssysteem en leren wat er van hen verwacht wordt en wat er mogelijk is. Een brede en verlengde intake ondersteunt de gemeenten in het streven naar duurzame participatie op het maximale niveau van de inburgeraar.

Wilt u ook duurzame participatie van de inburgeraar? Neem contact met ons op.

Ontzorgen

Nieuwe statushouders moeten zo snel mogelijk inburgeren en participeren. Zorgen over de financiële positie kan hen afleiden van deze opgave en gebrek aan kennis van hun rechten en plichten in het Nederlandse stelsel kan tot ernstiger vormen van financiële problematiek leiden. Het Nederlandse financiële systeem van zorgtoeslagen, naheffingen, eigen risico en afrekeningen is complex.  Veel statushouders dreigen dan ook schulden op te bouwen, met als gevolg dat statushouders langdurige blijven aangewezen op een bijstandsuitkering. Om te voorkomen dat statushouders in een dergelijke situatie terecht komen dient er een activerend en tegelijk ontzorgend systeem van voorzieningen te zijn.

Nieuwkomers aan de Slag ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen en implementeren van een dergelijk systeem. Mail ons voor begeleiding bij deze processen.

Leerroutes

Verbondenheid met (leef)omgeving is een belangrijke motor voor leren en motivatie. Effectieve leerroutes zijn daarom praktijkgericht, duaal en ingebed in de sociaal-maatschappelijke situatie van de inburgeraar.

In elke leerroute, of het nu de B1, de z-route of de onderwijsroute is, moet dit samenspel tussen het leertraject en het sociale domein zorgvuldig worden vormgegeven. Dit betekent bijvoorbeeld dat praktijkplekken gelegenheid bieden tot taalleren, zelfredzaam worden, wennen aan een nieuwe werkcultuur en op eigen niveau een bijdrage aan de maatschappij leveren. Dit vraagt nogal wat van de praktijkplek en de begeleiding. Zeker bij de z-route.

Een passende leerroute betekent ook dat mensen kunnen af- of juist ópstromen. Dit vergt van de routes dat er tussentijds geschakeld kan worden. Ook non-formeel leren kan een waardevolle bijdrage leveren, mits op de juiste wijze ingezet en uitgevoerd.

De leerroutes optimaal inrichten kan uitsluitend door maatwerk op lokaal en regionaal niveau. Wij kijken graag met u mee bij het opstellen van een inkoopkader of specifiek bestek. Vraag nu een afspraak aan.

Regievoering en samenwerking

Gemeenten zijn straks bij inburgering niet alleen verantwoordelijk voor de regie, maar ook voor het resultaat. Voor een optimaal resultaat is samenwerking essentieel: samenwerking tussen uitvoeringspartners en samenwerking van bestuur, beleid en uitvoering. De regierol van de gemeente beslaat dus ook het bijeenbrengen van de juiste partners en het creëren van de drive om daadwerkelijk en optimaal samen te werken. Denk hierbij ook aan samenwerkingsafspraken met partnergemeenten.

Om met interne en externe samenwerkingspartners slagvaardig tot afspraken te komen, het proces hiervoor zorgvuldig in te richten, te begeleiden én te monitoren, kan Nieuwkomers aan de Slag met inhoudelijke kennis en ondersteuning op processen van dienst zijn. Belangstelling? Laat het ons weten.

Aanbesteding

Met een goede aanbesteding stuur je natuurlijk op een gunstige kwaliteit-prijs verhouding. Maar wat is dan kwaliteit? Vanaf 2021 zijn integraliteit, passend aanbod, goede samenwerking en maatwerk daarin sleutelbegrippen.

Het is belangrijk om in het bestek helder te stellen hoe de uitvoering eruit moet zien. Hoe legt u de koppeling met het brede sociaal domein? Hoe geeft u vorm aan duaal leren? Welke samenwerkingspartners zijn er per leerroute en wat verwacht u van die samenwerking? Hoe wilt u formeel en non-formeel leren verbonden zien? Door doelen, kwaliteit en uitvoering scherp te stellen, kunt u met de aanbesteding optimaal sturen op de inkoop.

Wij dragen onze kennis en ervaring graag aan. Neem voor ondersteuning contact met ons op.

Ondertussen-groep

De ondertussen-groep zijn de nieuwkomers die onder het huidige inburgeringsstelsel vallen. Het gros van deze groep heeft na de inburgering taalniveau A2 (waar straks B1 de norm wordt). De groep heeft bovendien geen gebruik kunnen maken van een duaal en integraal aanbod, zoals beoogd in de nieuwe wet inburgering.

Om deze groep extra te begeleiden en ondersteunen heeft het kabinet gelden vrijgemaakt. Deze extra ondersteuning kan bestaan uit activiteiten zoals het adviseren / informeren over een passende taalcursus, monitoren hoe taalverwerving / inburgering vordert, het adviseren over vervolgstappen in het taalverwervingsproces waarbij ook participatie kan worden betrokken etc.

Met de extra middelen beoogt het kabinet tevens dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering, zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. Naast de extra impuls die gemeenten hiermee kunnen geven aan de participatie en integratie van deze ondertussen-groep, biedt het dus ook de ruimte om in voorbereiding op de nieuwe wet inburgering alvast instrumentarium te ontwikkelen en te implementeren.

Stap 1 in dit verhaal is het inzichtelijk krijgen van deze ondertussen-groep, bij voorkeur door middel van een brede èn verlengde intake. Heeft u extra handen nodig om de ondertussen-groep in kaart te brengen? Of wilt u sparren over wat de gemeente kan doen voor die doelgroep? Vraag een offerte aan.